K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje lektor

Date:

Wednesday, April 22, 2020 - 11:39
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-724/20 od 30.03.2020. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:


K O N K U R S
za izbor u naučnonastavno zvanje lektor 


Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje lektor za sljedeću naučnu oblast:


1.    Turski jezik ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje lektora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.
Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.  

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa najmanje 3 godine iskustva u  izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju nastavu na engleskom jeziku, te  prevedena najmanje dva književna djela sa turskog jezika.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:
1.    Biografiju/Curriculum Vitae;
2.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
3.    Prosjek ocjena na drugom ciklusu ili integrisanom studiju;
4.    Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
5.    Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
6.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
_________________
1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog saradnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNO ZVANJE LEKTOR, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October

28 October

26 October

14 October

02 October

30 September

28 September

26 September